ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำดับที่: 1 - 10 จากทั้งหมด: 55 ท่าน
รายนาม - นาม ตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
พระยายะลา (ต่วนยะลอ) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๑ - ๒๓๖๐
พระยายะลา (ต่วนบางกอก) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๒ ๒๓๖๐ -
หลวงสวัสดิ์ภักดี (ยิ้มซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๓ - ๒๓๙๐
พระยาณรงค์ฤทธิ์ศรีประเทศวิเศษวังษา (เมือง) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๔ ๒๓๙๐ -
พระยาณรงค์ฤทธิ์ศรีประเทศวิเศษวังษา (ต่วนอับดุลเลาะ) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๕ - -
พระยาณรงค์ฤทธิ์ศรีประเทศวิเศษวังษา (ต่วนสาและ) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๖ - -
พระยาณรงค์ฤทธิ์ศรีประเทศวิเศษวังษา (ต่วนสุไลมาน) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๗ ๒๔๔๐ ๒๔๕๑
พระอาณาจักรบริบาล (อ้น ณ ถลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๘ ๒๔๕๑ ๒๔๕๒
พระพิพิธภักดี (เพิ่ม เตชะคุปต์) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๙ ๒๔๕๓ ๒๔๕๖
พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาลดิ์ ณ นคร) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๑๐ ๒๔๕๖ ๒๔๕๘
123456››