ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของ จังหวัดยะลา
   
 
งานก่อสร้าง     
การจ้างควบคุมงาน
การจ้างออกแบบ
การจ้างที่ปรึกษา
การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง     
   
 

 

   
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7322-0700 สป.มท. 74940