หน่วยงานราชการจังหวัดยะลา
  ๑. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
  ๒. สำนักงานสัสดีจังหวัดยะลา
  ๓. สำนักงานคลังจังหวัดยะลา
  ๔. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา
  ๕. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา
  ๖. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา
 
  ๗. สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

แผนบริหารความต่อเนื่อง

จังหวัดยะลา

  ๘. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
  ๙. สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
๑๐. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
๑๑. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
 
๑๒. สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา
 
๑๓. สำนักงานทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
 
๑๔. สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา
 
๑๕. สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา
สำนักงานจังหวัดยะลา 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา
โทร ๐-๗๓๒๑-๑๕๘๖ ต่อ ๗๔๙๖ โทรสาร ๐-๗๓๒๑-๑๕๘๖
๑๖. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
๑๗. สำนักงานจังหวัดยะลา
๑๘. ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
๑๙. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
 
๒๐. สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
 
๒๑. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา
 
๒๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
 
๒๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
 
๒๔. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
 
๒๕. เรือนจำเบตงจังหวัดยะลา
 
๒๖. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
 
๒๗. สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
 
๒๘. สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
 
๒๙. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
๓๐. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
๓๑. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
๓๒. สำนักงานสาธารณจังหวัดยะลา
๓๓. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
๓๔. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา

   
 
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๒-๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐ สป.มท. ๗๔๙๔๐