ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

X

ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายภิรมย์ นิลทยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายอำนาจ ชูทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลาห่วงใยพี่น้องประชาชน "ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดยะลาสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนที่ท่านรัก..."
COVID-19
ประกาศ/คำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
ดู : 65 ครั้ง 3 พ.ย. 2564 | หน่วยงาน : โรงพยาบาลบันนังสตา
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยะลา (กรอ.ยล.) ครั้งที่ 2/2565 (ดู 35 ครั้ง) จังหวัดยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference (ดู 129 ครั้ง) จังหวัดยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2564 (ดู 151 ครั้ง) จังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศบค.ส่วนหน้า ผ่านระบบ Zoom การครองเตียงรักษาโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวนลดลง (ดู 150 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 17 ครั้ง | Update : 26 พ.ย. 2564
ดู 5 ครั้ง | Update : 26 พ.ย. 2564
ดู 14 ครั้ง | Update : 26 พ.ย. 2564
ดู 109 ครั้ง | Update : 26 พ.ย. 2564
ดู 120 ครั้ง | Update : 25 พ.ย. 2564
ดู 34 ครั้ง | Update : 25 พ.ย. 2564
ดู 134 ครั้ง | Update : 24 พ.ย. 2564
ดู 158 ครั้ง | Update : 24 พ.ย. 2564
ระบบสารสนเทศ

การจัดชื้อจัดจ้างของจังหวัด

งบทดลองราชการ

eMENSCR

จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ

สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน

ITA การประเมินคุณธรรมฯ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Smart Job Center

เศรษฐกิจการเกษตร