การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน...(กรอ.ยล.) ครั้งที่ 1/2564
Share 10 ก.พ. 2564 | เข้าชม : 238

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา (กรอ.ยล.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อบูรณาการหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และมหาวทิยาลัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้เข้มแข็งและเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ระดับภาคตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้
(1)ปัญหาการใช้พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองยะลา เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
(2)ปัญหาสายไฟข้ามถนนจากการทำถนน 4 เลนยกระดับถนนขึ้น
(3)การกำหนดการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปให้เป็นุยทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นระบบต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ แบบยั่งยืน
แหล่งที่มา: สำนักงานจังหวัดยะลา