พช.ยะลา บูรณาการทุกภาคส่วนใช้ข้อมูลความจำพื้นฐาน (จปฐ.)
Share 25 พ.ย. 2563 | เข้าชม : 101

พช.ยะลา บูรณาการทุกภาคส่วนใช้ข้อมูลความจำพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อบันทึกการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ และปัญหาความต้องการของครัวเรือน
วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายเพื่อบูรณาการภารกิจของส่วนราชการ โดยมีนางกัญญา จันทร์พิศาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง เร่งแก้ไขปัญหาปากท้อง สร้างรายได้ให้กับประชาชนเพื่อเพียงพอต่อการดำเนินชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่หลังสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกัน” แก้ไขปัญหาที่เป็นความเดือนร้อน ความจำเป็นที่เร่งด่วนของจังหวัด โดยผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal)

สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ จังหวัดยะลา นางกัญญา จันทร์พิศาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา กล่าวว่า ร่วมกันยึดหลักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศได้สามารถพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยิน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสาตร์ด้วยกัน 6 ด้าน 1.มีความอยู่ดีประชาชนมีสุข 2.ประชาชนสามารถแข่งขันพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ 3.สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.มีความเท่าเทียมและเสมอภาคของสังคม 5.มีความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 6.มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเข้าถึงของภาครัฐ ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายเพื่อบูรณาการภารกิจของส่วนราชการ ระบบข้อมูล แผน และงบประมาณ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งเน้นไปที่ครัวเรือนยากจน กลุ่มคนเปราะบาง หมู่บ้านและชุมชนเป้าหมาย โดยมีการใช้ข้อมูลความจำพื้นฐาน (จปฐ.) และการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform) เพื่อดำเนินการค้นหา คัดกรองครัวเรือนยากจน และดำเนินการบันทึกข้อมูลปัญหาความต้องการของครัวเรือน บันทึกกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ และการออกรายงานการติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMP Logbook ซี่งมี 5 มิติด้วยกัน คือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐ
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา