องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดยะลา
Share 24 พ.ย. 2563 | เข้าชม : 88

วันนี้ 23 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา ที่โรงเรียนคุรุชนพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบปะคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนของโรงเรียนคุรุชนพัฒนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รับชมวีดีทัศน์ การส่งเสริมทักษะภาษาไทยสำหรับเด็กประถมวัย กรณีศึกษา ชั้นอนุบาล 3 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน ประกอบด้วย1. นิทรรศการคุรุชนคาเฟ่ คาเฟ่แห่งคุณธรรมและกิจกรรมคุรุช็อป 2. นิทรรศการการจับจีบผ้า ความงามจากภูมิปัญญาสู่ทักษะอาชีพ 3.นิทรรศการ งานช่างไฟฟ้า การจำลองไฟฟ้าในอาคาร โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธีรพงษ์ สำเร ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุชนพัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม

สำหรับโรงเรียนคุรุชนพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 3 ประจำปี 2557 มีนายธีรพงษ์ สำเร ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุชนพัฒนา ครูและบุคลากรรวม 29 คน นักเรียน 271 คน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนคุรุชนพัฒนา พ.ศ. 2561 หลักสูตรโรงเรียนคุรุชนพัฒนา พ.ศ.2563 และหลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนคุรุชนพัฒนา พ.ศ. 2562 การบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนคุรุชนพัฒนามีการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปี การศึกษา 2565 โรงเรียนคุรุชนพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน นักเรียนสาเร็จการศึกษาอย่างมี คุณภาพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม” โดยใช้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562- 2565 เป็นตัวขับเคล่ือนภายใต้ 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาครู กลยุทธ์ท่ี 2 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ประกอบด้วย นางสาวอาดียา แวนะไล นักเรียนทุนในหลวงรัชกาลที่ 9 กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.36 และนางสาวนูซีลา ยามา นักเรียนทุนในหลวงรัชกาลที่ 10 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา ผลการเรียนเฉลี่ย 3.41 โรงเรียนได้มีการติดตามนักเรียนทุนทั้ง 2 คนดังกล่าวผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา การเยี่ยมบ้าน การประสานผู้ปกครอง รวมถึงพูดคุยกับนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามถึงผลการเรียนและความ ประพฤติ โดยได้รับคำชมถึงพฤติกรรมและการมีน้ำใจ รวมถึงผลการเรียนที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

จากนั้น องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านบาละ อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งพบปะ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ชมการสาธิตการทำขนมเค้กกล้วยหอมของเด็กนักเรียน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางเบญจา พรหมเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาละ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านบาละ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีบุคลากร รวมทั้งหมด 55 คน มีจำนวนนักเรียน 558 คน โรงเรียนบ้านบาละเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 4 ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างคนดีสู่สังคม มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน คือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม มุ่งพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านบาละ ยึดถือพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ภายใต้ 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ของการพัฒนาโรงเรียนในกองทุนการศึกษาประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารจัดการที่เน้นผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และการนำวิธีการเชิงรุกสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม และการสร้างโรงเรียนให้เข้มแข็งในทุกๆด้านทั้งด้านผู้เรียน ครู บุคลากร อาคารสถานที่ บริบทภูมิทัศน์ และการจัดการคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุข สิ่งแวดล้อมเป็นสุข ชุมชนเป็นสุข และโรงเรียนเป็นสุข
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา