มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ และระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์...
Share 13 พ.ย. 2563 | เข้าชม : 42

มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ และระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ พระราชทาน ให้กับโรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลเบตง

วันนี้ 12 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลเบตง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับพระราชทาน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ จัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจ พระราชทานแก่โรงพยาบาลยะลาและโรงพยาบาลเบตง และพระราชทาน "ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์" (True Negative Pressure) ของบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็นระบบถาวร ติดตั้งในห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสำนักงานสาธารสุขในพื้นที่ เข้าร่วม
จากนั้น รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เยี่ยมชมห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์"(True Negative Pressure) ภายในโรงพยาบาลยะลา ซึ่งเป็นระบบถาวรติดตั้งในห้องผู้ป่วยช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ ใช้หลักการนำอากาศสะอาดเติมเข้าสู่ห้องผู้ป่วย โดยไม่นำอากาศเดิมในห้องกลับมาใช้ซ้ำ ทั้งยังสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์เพื่อป้องกันเชื้อราและเชื้อโรคอื่น ไม่ให้เจริญเติบโตในห้องผู้ป่วย และหากสถานการณ์โควิด-19 หมดไป จะนำมาปรับใช้เป็นห้องรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้อีกด้วย การได้รับพระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดยะลา ยังความปลื้มปีติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

สำหรับห้องที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์"(True Negative Pressure) ดังกล่าวใช้หลักการนำอากาศสะอาดเติมเข้าสู่ห้องผู้ป่วยได้ตลอดเวลา โดยไม่นำอากาศเดิมภายในห้องกลับมาใช้ซ้ำ และเครื่องระบายอากาศสมบูรณ์แบบ มีคุณสมบัติพิเศษคือ แผ่นฟิลเตอร์สามารถกรองอากาศได้ละเอียดที่ 0.1 ไมครอน ขณะที่เชื้อไวรัสโควิดมีขนาดเฉลี่ย 0.125 ไมครอน อีกทั้งยังสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์เพื่อป้องกันเชื้อราอละเชื้อโรคอื่นๆ ไม่ให้เจริญเติบโตในห้องผู้ป่วย ซึ่งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์นี้ สามารรองรับการติดตั้งในหอผู้ป่วยรวม ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่ 3-9 เตียงต่อห้อง และสามารถติดตั้งในอาคารที่ต้องการติดตั้งใหม่ หรือในพื้นที่ห้องของโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วได้โดยไม่จำเป็นต้องสร้างห้องใหม่ เพียงแต่ปรับปรุงภายในห้องเพื่อรองรับการระบายเท่านั้น ทั้งนี้ระบบดังกล่าวยังได้มาตราฐานสากล WHO และมีความปลอดภัยมาตราฐานศูนย์การควบคุมโรค CDC ของสหรัฐอเมริกา และผ่านการทดสอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงได้รับการทดสอบจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา