พิธีเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด...
Share 9 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 31

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ดึงเครือข่ายสานสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด ชี้แจงการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้ 8 ก.ย.63 ที่ โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจังหวัดยะลา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเครือข่าย สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ทั้งระดับอำเภอ ตำลล และชุมชน และหน่วยงานภาคราชการ ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลา เข้าร่วม นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปี 2563 ออกไปก่อน แนวทางการดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต และภารกิจของสำนักงานสติติแห่งขาติ ให้แก่เครือข่ายสถิติในพื้นที่ประชาชนทั่วไป เพื่อรักษาเครือข่ายสถิติของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ สำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดทำสำมะโนประชากรในอนาคต รวมถึงการจัดทำโครงการเร่งด่วนขนาดใหญ่อื่น ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อต่อยอดเครือข่ายสถิติของโครงการสำมะโนประขากรและเคหะ ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการสำมะโน/สำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่ชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด ในระดับพื้นที่ (ระดับอำเภอ ตำบล และระดับซุ่มชน) ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการสำมะโน สำรวจต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเวทีสำหรับให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสถิติ การเผยแพร่การประขาสัมพันธ์การให้บริการหรือการใช้ประโยชน์ข้อมูลสติขั้นพื้นฐาน แก่เครือข่ายสถิติในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ถ่ายทอดไปสู่ระดับพื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา การผลิตข้อมูล การบริหารข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ , การแนะนำ Application THAISTAT แนะนำ Website / Facebook , การให้ความรู้สำมะโนประชากรแลเคหะของประเทศไทย ประวัติความเป็นมา วิธีการดำเนินงาน การนำไปใช้ประโยชน์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ , การแนะนำโครงการสถิติจังหวัดยะลา , ภัยและข้อระวังในการใช้สื่อออนไลน์ และการร่วมกิจกรรมกลุ่มสร้างเครือข่าย
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา