การประชุมพิจารณาคัดเลือกปลัดอำเภอ...
Share 30 มิ.ย. 2563 | เข้าชม : 19

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกปลัดอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา นายยงยุทธ
นิชลานนท์ จ่าจังหวัดยะลา นายกาศ เส็นโต๊ะเย็บ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดยะลา ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดยะลา และคณะกรรมการอื่น ร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา อาคาร ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยะลา
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา