ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.63
Share 26 มิ.ย. 2563 | เข้าชม : 23

วันที่ 25 มิ.ย.63 ที่ห้องประชุมสำนักงานกาชาดจังหวัดยะลา ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการ อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกล่าวคำปฏิญาณ แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.63

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตามที่องการสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับประชาคมโลก และที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ จนทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนปฏิเสธยาเสพติด เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด จึงขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าทุกหน่วยงาน ที่ได้ทำงานทุ่มเท เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไป ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ถือเป็นกำลังสำคัญ จึงเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันคนหน้าใหม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้ง ให้ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนลดลง โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ภายใต้แนวคิด SAVE ZONE, NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำกล่าวคำปฎิญาณ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งการเสพ การค้า และการผลิต จะร่วมเป็นพลังต่อต้านยาเสพติด ทำความดี ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน และทำให้ประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา