เทศบาลนครยะลา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีทางศาสนา...
Share 22 มิ.ย. 2563 | เข้าชม : 51

วันนี้ 22 มิ.ย.63 ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันทำนุบำรุงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและวัด โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง
-
สำหรับในปีนี้ เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอยู่ ในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาก็มีความจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์และสืบทอดตามประเพณีที่ถือปฏิบัติทุกปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เทศบาลนครยะลาจึงได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่มีการจัดกิจกรรม โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนเข้าบริเวณงาน และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมกับเทศบาลนครยะลา โดยมีกิจกรรมวันนี้เป็นพิธีหล่อเทียนพรรษา 19 ต้น วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. พิธีสมโภชเทียนพรรษา และวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. พิธีแห่เทียนพรรษา ขบวนแห่ออกจากศูนย์เยาวชนไปยังวัดต่างๆ 19 วัด ในพื้นที่อำเมืองยะลา ต่อไป
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา