จังหวัดยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2564
Share 22 พ.ย. 2564 | เข้าชม : 144

วันนี้ (22 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุมขวัญเมือง สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2564 พร้อมด้วยนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ที่ประชุมได้เสนอโครงการที่แสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 4) , การบริหารหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2564 , เงินรอตรวจสอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา , รายละเอียดโอนขายบิล เงินที่รับชำระจากลูกหนี้ ข้อรายละเอียดการส่งหนังสือทวงถามหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2557 และกฎหมายน่ารู้ เรื่องลูกหนี้ร่วม ความคืบหน้ากรณีดำเนินคดีนางสมใจ ตาทอง

ทั้งนี้ ได้พิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 และปฏิทินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

ด้าน ประธานที่ประชุมได้เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนทำงานอย่างเต็มที่ พร้อมบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน เป็นที่พึ่งของประชาชน ให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษา เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงาน
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา