จ.ยะลา เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Share 11 ต.ค. 2564 | เข้าชม : 49

วันนี้ 11 ตุลาคม 64 ที่ห้องประชุมพิกุล ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม และมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนโครงการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จาก ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ และซักซ้อมชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ โดยโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัด ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน จำต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ” ในแต่ละปีมีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) แล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน มีความจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีที่จบการศึกษาภาคบังคับเพื่อหารายได้ช่วยครอบครัว จึงเป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือ ได้ค่าจ้างเพียงค่าแรงขั้นต่ำ (ประมาณ 300 บาท/วัน) หากนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อกลุ่มนี้ ได้รับโอกาสเข้าถึงการฝึกทักษะด้านอาชีพทันทีภายหลังจบการศึกษา (ม.3) โดยใช้ระยะเวลาฝึกเพียง 4-6 เดือน จะช่วยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ ในฐานะผู้ช่วยช่างหรือช่าง จะทำให้มีรายได้สูงขึ้นกว่าค่าแรงขั้นต่ำ (ประมาณ 400-450 บาท/วัน) สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาครอบครัวและสังคม
ทั้งนี้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ เรียนฟรี พักฟรี กินฟรี ได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลือระหว่างฝึกอบรม โอกาสมีงานทำสูง ได้รับค่าแรงรายวันที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำและรู้ช่องทางพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานอีกด้วย
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา