กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดยะลา
 
1. คำสั่งจังหวัดยะลา เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองอริยธรรมจังหวัดยะลา
3. ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดยะลา
4. ประมวลจริยธรรมข่าวราชการพลเรือน
5. หนังสือเวียนส่วนราชการ
 
 
 
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586, 0-7322-1014 สป.มท. 74969