ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อแนะนำ-ข้อกำหนด

กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริง หรือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ โดยต้องไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีให้ใครเดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใครโดยไม่เป็นความจริง หากท่านประสงค์ร้องทุกข์/ร้องเรียน ท่านต้องระบุชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ e-mail เบอร์โทรศัพท์ของท่านจริงเท่านั้น โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ทางระบบจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

ทั้งนี้ คำร้องทุกข์/ร้องเรียนหากไม่เป็นความจริง ท่านยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี กรณีท่านต้องการร้องทุกข์/ร้องเรียน โดยไม่ระบุตัวตนของท่าน กรุณาติดต่อทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลาโดยตรง ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 3 ชั้น 1


แบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน - - - - *
ที่อยู่
(โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบันของท่าน)
หมายเลขโทรศัพท์
(โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)
อีเมล์
(โปรดระบุอีเมลล์ของท่าน) (ถ้ามี)
ช่องทางที่ท่านต้องการให้ติดต่อกลับ *
รายละเอียดการร้องเรียน

ยอมรับข้อแนะนำ-ข้อกำหนด