8 อำเภอจังหวัดยะลา
อำเภอเมืองยะลา
อำเภอรามัน
อำเภอกรงปินัง
อำเภอยะหา
อำเภอกาบัง
อำเภอบันนังสตา
อำเภอธารโต
อำเภอเบตง