ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปการทำเหมืองแร่
หมายถึง พื้นที่ของจังหวัดยะลาอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุกและอาชีพของประชาชนในอดีต คือ การทำเหมืองแร่ดีบุก