หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเตรียมความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
วันที่ออกหนังสือ : 23 พฤศจิกายน 2564
เลขที่หนังสือ : 11175
หนังสือนำส่ง : 1637725781.PDF [ขนาดไฟล์:1.49 MB] (ดาวน์โหลด : 87 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย