หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ระดับพื้นที่
วันที่ออกหนังสือ : 23 พฤศจิกายน 2564
เลขที่หนังสือ : 11174
หนังสือนำส่ง : 1637725319.pdf [ขนาดไฟล์:1.13 MB] (ดาวน์โหลด : 80 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
คู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการ
[ขนาดไฟล์ : 1.11 MB] [ดาวน์โหลด : 66 ครั้ง]
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ
[ขนาดไฟล์ : 5.94 MB] [ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง]
เอกสารข้อระเบียบ
[ขนาดไฟล์ : 5.81 MB] [ดาวน์โหลด : 46 ครั้ง]