หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ออกหนังสือ : 24 พฤศจิกายน 2564
เลขที่หนังสือ : 11177
หนังสือนำส่ง : 1637724220.pdf [ขนาดไฟล์:1.44 MB] (ดาวน์โหลด : 92 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
โครงการจังหวัดยะลาที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมฯ
[ขนาดไฟล์ : 52.28 KB] [ดาวน์โหลด : 72 ครั้ง]