หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การวางจัดทำแผนสุ่มตรวจ (Random) หาเชื้อ COVID - 19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการของจังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 29 กันยายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9335
หนังสือนำส่ง : 1633595699.PDF [ขนาดไฟล์:958.00 KB] (ดาวน์โหลด : 155 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการสุ่มตรวจ ฯ ของหน่วยงาน
[ขนาดไฟล์ : 19.82 KB] [ดาวน์โหลด : 146 ครั้ง]
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการสุ่มตรวจ ฯ สำหรับอำเภอ
[ขนาดไฟล์ : 19.69 KB] [ดาวน์โหลด : 83 ครั้ง]