หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 7 ตุลาคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9605
หนังสือนำส่ง : 1633592170.PDF [ขนาดไฟล์:829.88 KB] (ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย