หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
วันที่ออกหนังสือ : 5 ตุลาคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9571
หนังสือนำส่ง : 1633415241.PDF [ขนาดไฟล์:539.60 KB] (ดาวน์โหลด : 100 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการประชุมฯ
[ขนาดไฟล์ : 0.99 MB] [ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง]