หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 13 กันยายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8702
หนังสือนำส่ง : 1631612360.PDF [ขนาดไฟล์:514.36 KB] (ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย