หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
วันที่ออกหนังสือ : 13 กันยายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8701
หนังสือนำส่ง : 1631602205.PDF [ขนาดไฟล์:871.80 KB] (ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย