หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 13 กันยายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8699
หนังสือนำส่ง : 1631510064.pdf [ขนาดไฟล์:242.91 KB] (ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย