หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลบุคลากร เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ออกหนังสือ : 9 กันยายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 8582 ยล 0017.5/ว 8583
หนังสือนำส่ง : 1631244285.pdf [ขนาดไฟล์:966.60 KB] (ดาวน์โหลด : 113 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย