หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ออกหนังสือ : 8 กันยายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8541
หนังสือนำส่ง : 1631101816.pdf [ขนาดไฟล์:318.36 KB] (ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
(ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
[ขนาดไฟล์ : 72.44 KB] [ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง]