หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์ (ภาคใต้)
วันที่ออกหนังสือ : 8 กันยายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/1 8853
หนังสือนำส่ง : 1631070399.PDF [ขนาดไฟล์:735.51 KB] (ดาวน์โหลด : 91 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย