หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 5/2564
วันที่ออกหนังสือ : 8 กันยายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8542
หนังสือนำส่ง : 1631101083.pdf [ขนาดไฟล์:1.00 MB] (ดาวน์โหลด : 147 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างระเบียบวาระการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 65.32 KB] [ดาวน์โหลด : 48 ครั้ง]
แบบตอบรับเข้าประชุม
[ขนาดไฟล์ : 220.98 KB] [ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง]
ใบสำคัญรับเงิน
[ขนาดไฟล์ : 51.43 KB] [ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง]