หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566
วันที่ออกหนังสือ : 8 ตุลาคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 9658
หนังสือนำส่ง : 1633665270.pdf [ขนาดไฟล์:453.41 KB] (ดาวน์โหลด : 95 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย