หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ออกหนังสือ : 5 เมษายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 3358
หนังสือนำส่ง : 1617680181.pdf [ขนาดไฟล์:525.78 KB] (ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย