หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564
วันที่ออกหนังสือ : 5 เมษายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3301
หนังสือนำส่ง : 1617614381.pdf [ขนาดไฟล์:1.43 MB] (ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
[ขนาดไฟล์ : 4.30 MB] [ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง]
แบบรับรองรายงานการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 405.58 KB] [ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง]