หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
วันที่ออกหนังสือ : 5 เมษายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3343
หนังสือนำส่ง : 1617613486.PDF [ขนาดไฟล์:489.85 KB] (ดาวน์โหลด : 52 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย