หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
วันที่ออกหนังสือ : 5 เมษายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3347
หนังสือนำส่ง : 1617770305.PDF [ขนาดไฟล์:993.29 KB] (ดาวน์โหลด : 81 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย