หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การสั่งชื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกร
วันที่ออกหนังสือ : 1 เมษายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3251
หนังสือนำส่ง : 1617330969.PDF [ขนาดไฟล์:419.63 KB] (ดาวน์โหลด : 48 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย