หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 5 เมษายน 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3303
หนังสือนำส่ง : 1617595508.PDF [ขนาดไฟล์:636.12 KB] (ดาวน์โหลด : 45 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย