หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปี ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ออกหนังสือ : 22 มกราคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 842
หนังสือนำส่ง : 1611300854.PDF [ขนาดไฟล์:639.68 KB] (ดาวน์โหลด : 94 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย