หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อมูลแก่คณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ผ่านทางจอภาพ (VDO Conference)
วันที่ออกหนังสือ : 22 มกราคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 841
หนังสือนำส่ง : 1611290261.PDF [ขนาดไฟล์:1.03 MB] (ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย