หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แจ้งการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
วันที่ออกหนังสือ : 21 มกราคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 787
หนังสือนำส่ง : 1611220012.pdf [ขนาดไฟล์:302.01 KB] (ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย