หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
วันที่ออกหนังสือ : 20 มกราคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 729
หนังสือนำส่ง : 1611132951.PDF [ขนาดไฟล์:984.90 KB] (ดาวน์โหลด : 128 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบรายงานผลการเชื่อมโยงระบบศูนย์ข้อมูลฯ [ขนาดไฟล์ : 653.46 KB] [ดาวน์โหลด : 219 ครั้ง]