หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การใช้ประโยชน์ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดรอบใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
วันที่ออกหนังสือ : 20 มกราคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 727
หนังสือนำส่ง : 1611112915.PDF [ขนาดไฟล์:873.87 KB] (ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย