หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
วันที่ออกหนังสือ : 13 มกราคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 422
หนังสือนำส่ง : 1610511447.pdf [ขนาดไฟล์:535.96 KB] (ดาวน์โหลด : 94 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย