หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง
วันที่ออกหนังสือ : 8 มกราคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 261
หนังสือนำส่ง : 1610440635.pdf [ขนาดไฟล์:6.13 MB] (ดาวน์โหลด : 105 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย