หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการของคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.)
วันที่ออกหนังสือ : 12 มกราคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 396
หนังสือนำส่ง : 1610436240.PDF [ขนาดไฟล์:697.26 KB] (ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย