หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การประกาศเจตนารมณ์ "สจริต โปร่งใส จังหวัดยะลา ใสสะอาด 2564"
วันที่ออกหนังสือ : 8 มกราคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 303
หนังสือนำส่ง : 1610357361.pdf [ขนาดไฟล์:200.77 KB] (ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย