หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ออกหนังสือ : 11 มกราคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 343
หนังสือนำส่ง : 1610347328.PDF [ขนาดไฟล์:789.20 KB] (ดาวน์โหลด : 70 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย