หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 12 มกราคม 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 404
หนังสือนำส่ง : 1610437324.PDF [ขนาดไฟล์:624.42 KB] (ดาวน์โหลด : 63 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย