หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ออกหนังสือ : 23 กุมภาพันธ์ 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1819
หนังสือนำส่ง : 1614052264.PDF [ขนาดไฟล์:1.28 MB] (ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ [ขนาดไฟล์ : 63.00 KB] [ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง]